10 Bộ hồ sơ cần chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra thuế

 
Bộ 01. Hồ sơ pháp lý 

 • Đăng ký kinh doanh tất cả các lần thay đổi.
 • Điều lệ công ty
 • Quy chế tiền lương
 • Quy chế tài chính
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng
 • Danh sách cổ đông hoặc thành viên ( Công ty Cổ phần hoặc Công ty TNHH Hai thành viên)
 • Đăng ký hình thức kế toán
 • Đăng ký phương pháp khấu hao với cơ quan thuế

Bộ 02. Hồ sơ khai thuế 

 • Tờ khai thuế GTGT theo tháng (Quý) và Bảng kê đầu ra, đầu vào tương ứng
 • Giấy nộp tiền ngân sách của các loại thuế: Thuế GTGT, thuế môn bài, thuế TNDN, .)
 • Thông báo phát hành hóa đơn, Hợp đồng đặt in hóa đơn
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN các năm quyết toán
 • Bảng tính giá thành + Bảng đăng ký định mức từng thời điểm của từng loại sản phẩm.

Cách kiểm tra hồ sơ thuế

Kế toán cần kiểm tra lại số trên bảng kê đã khớp với số trên tờ khai thuế GTGT theo tháng (Quý) và  kiểm tra doanh thu cùng với các chỉ tiêu bán.

Hóa đơn cần phải sắp xếp và đầy đủ theo bảng kê. Nếu thiếu hoặc sai thì cần phải ghi chú lại để kiểm tra.

Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giữa các Quý và các hóa đơn “Xóa bỏ” có đầy đủ các liên chưa?

Kiểm tra tờ khai quyết toán thuế TNDN điều chỉnh tăng, giảm chi phí doanh thu. Và hãy ghi chú lại từng năm nếu có phát sinh để giải trình.

Kiểm tra số dư TK 133 trên bảng cân đối kế toán có khớp với số dư thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau trên tờ khai thuế GTGT tháng hoặc quý cuối cùng của năm. Nếu có chênh lệch thì tìm nguyên nhân và ghi chú lại để giải trình.

Bộ 03. Hồ sơ lương 

 • Tờ khai khấu trừ thuế TNCN
 • Tờ khai Quyết toán thuế TNCN các năm quyết toán
 • Cam kết 02 – uỷ quyền quyết toán (nếu có)
 • Hợp đồng lao động.
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN cấp cho người lao động (nếu có)
 • Bảng lương từng tháng, bảng chấm công
 • Quyết định tăng lương, quyết định thưởng
 • Cách kiểm tra hồ sơ lương

Cách kiểm tra hồ sơ thuế

Kiểm tra lại các hợp đồng lao động. Nếu thiếu hợp đồng lao động thì cần phải ghi chú lại để bổ sung.

Đảm bảo các khoản lương, thưởng, phụ cấp… đã thể hiện rõ trong hợp đồng lao động, quy chế của công ty.

Những khoản chi trả lương bằng tiền mặt có đầy đủ chữ ký của người lao động hay chưa?
Các Quyết định tăng lương, thưởng trong năm đã đầy đủ chưa? Ghi chú lại nếu thiếu thì bổ sung.

Bộ 4. Hồ sơ của khoản vay 

 • Hợp đồng vay
 • Khế ước nhận nợ (kèm các hoá đơn photo của nhà cung cấp mà công ty vay để trả, hợp đồng mua bán hàng hoá)
 • Cách kiểm tra hồ sơ khoản vay.

Cách kiểm tra hồ sơ thuế

Kiểm tra các đầy đủ hợp đồng khoản vay phát sinh trong năm và các khế ước nhận nợ. Chi phí lãi vay có phải vốn hóa hay tính được tính chi phí được trừ hết không?

Các khoản lãi vay cho các hợp đồng trả lãi cuối kỳ có được trích trước chi phí lãi vay vào chi phí trong kỳ chưa?

Bộ 5. Hồ sơ các khoản công nợ 

 • Hợp đồng kinh tế đầu vào, đầu ra
 • Phụ lục hợp đồng kinh tế
 • Biên bản đối chiếu công nợ.
 • Cách kiểm tra hồ sơ các khoản công nợ

Bộ 06. Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

 • Số quỹ
 • Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng
 • Phiếu thu, chi, chứng từ ngân hàng 

Cách kiểm tra hồ sơ thuế

Kiểm tra xem sổ quỹ, sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng đã khớp với sao kê ngân hàng. Và các phiếu thu , chi tiền mặt.

Bộ 07. Hồ sơ hàng tồn kho

 • Tổng hợp nhập xuất tồn 
 • Phiếu nhập kho, xuất kho
 • Sổ chi tiết vật tư.

Cách kiểm tra hồ sơ thuế

Kiểm tra toàn bộ phiếu nhập, xuất kho ( Chứng từ kèm theo gồm: Yêu cầu mua hàng, Phiếu nhập, hoá đơn, Phiếu xuất kho hoặc biên bản bàn giao của bên bán, biên nghiệm thu chất lượng vật tư, yêu cầu mua hàng, chứng từ thanh toán).

Bộ 08. Hồ sơ tài sản cố định 

 • Bảng tính khấu hao TSCĐ 
 • Biên bản nghiệm thu, bàn giao TSCĐ 
 • Biên bản thanh lý TSCĐ
 • Biên bản nghiệm thu tài sản cố định, 
 • Biên bản nghiệm thu đánh giá chất lượng tài sản 
 • Hoá đơn.

Cách kiểm tra hồ sơ thuế

Kiểm tra lại số phân bổ trong năm trên sổ kế toán và trên bảng tính khấu hao đã khớp nhau hay chưa?

Kiểm tra các hồ sơ, hóa đơn chứng từ các tài sản cố định  phát sinh tăng. Các tài sản cố định giảm trong kỳ đã có biên bản thanh lý chưa? (Hồ sơ thanh lý gồm: Biên bản họp, quyết định, biên bản đánh giá lại tài sản, biên bản thanh lý tài sản).

Bộ 09. Công cụ dụng cụ 

 • Bảng tính phân bổ CDDC hoá đơn chứng từ.

Cách kiểm tra hồ sơ thuế

Kiểm tra phát sinh bên Nợ cùng với giá trị những tài sản tăng trong năm trên bảng tính phân bổ.

Bộ 10. Các khoản thanh toán trên 20 triệu 

 • Hóa đơn có giá trị trên 20 triệu và thanh toán tiền mặt trên 20 triệu

Cách kiểm tra hồ sơ thuế

Các hóa đơn trên 20 triệu có thể photo và  đính kèm cùng Uỷ nhiệm chi để giải trình với cơ quan thuế.

Kiểm tra TK 111 trên 20 triệu đối với những nghiệp vụ chi trả cho nhà cung cấp hoặc đối ứng với tài khoản chi phí, hàng tồn kho
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *