Hướng dẫn công tác kế toán khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ngày 07-04-2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2021/TT-BTC về hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ phần.

Thông tư 26/2021/TT-BTC áp dụng cho các tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Nghị định 150/2020/NĐ-CP.

Công tác kế toán khi chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần

Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thực hiện theo cơ chế tài chính áp dụng cho các ĐVSNCL và hạch toán theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC cho đến thời điểm chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần. 

Công ty cổ phần được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các Luật chuyên ngành và các quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện hành và hạch toán theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC cho các hoạt động phát sinh từ thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Nguyên tắc hạch toán kế toán

Các hoạt động liên quan đến xử lý tài chính để xác định giá trị ĐVSNCL chuyển đổi phải được hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán của đơn vị.

Căn cứ hồ sơ, chứng từ liên quan đến kết quả xử lý tài chính khi xác định giá trị đơn vị để chuyển đổi, đơn vị thực hiện hạch toán theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành.

Trên cơ sở số liệu đã hạch toán phản ánh đầy đủ vào sổ sách kế toán, đơn vị phải lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp tại thời điểm xác định giá trị đơn vị và thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Kết quả xác định giá trị ĐVSNCL và số liệu đánh giá lại giá trị tài sản của ĐVSNCL cho mục đích chuyển đổi không phải điều chỉnh vào sổ sách kế toán của ĐVSNCL theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mà được dùng làm căn cứ để lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp hướng dẫn tại Thông tư 26/2021/TT-BTC.

Thông tư 26/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01-06-2021.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *