Hướng dẫn nộp tạm thuế TNDN 3 quý không thấp hơn 75% thuế cả năm

Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn số 5189/TCT-CS ngày 07-12-2020 giới thiệu một số nội dung của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế (có hiệu lực thi hành ngày 05-12-2020).

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP có quy định về việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Cụ thể tại điểm b khoản 6 Điều 8 ghi rõ:

[…] Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm […]

Căn cứ quy định này, doanh nghiệp phải nộp tổng số thuế TNDN tạm nộp của 03 quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế phải nộp theo quyết toán năm. Nếu nộp thiếu, doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 03 đến ngày nộp thuế còn thiếu.

Một phần công văn số 5189/TCT-CS của Tổng cục thuế vừa ban hành ngày 7-12-2020

Nếu người nộp thuế có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng, cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách theo tiến độ thì tạm nộp thuế TNDN theo quý với tỷ lệ 1%/số tiền thu được.

Trong đó, người nộp thuế phải tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý gồm cả tạm phân bổ số thuế TNDN cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính và được trừ số thuế đã tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán thuế năm.

Xem đầy đủ công văn số 5189/TCT-CS của Tổng cục Thuế <tại đây>

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *