[CHIA SẺ] 04 bước kỹ năng dành cho kế toán

1. Xác định loại hình Doanh nghiệp 

Nếu là Doanh nghiệp Sản xuất: Đặc trưng doanh nghiệp này buộc phải tính giá thành. Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất như sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang; Sản phẩm hoàn thành được nhập kho sử dụng TK 155: Thành phẩm.

Nếu là Doanh nghiệp Thương mại: Đặc trưng của Doanh nghiệp Thương mại là mua đi bán lại. Vì vậy cần phải nắm cách tính giá xuất kho, chiết khấu, giảm giá, khuyến mại, hàng bị trả về,…Loại hình không tính giá thành, nên mọi nghiệp vụ tập trung ở hàng tồn kho TK 156. 

Nếu là Doanh nghiệp Xây dựng: Cần phải hiểu và biết đọc dự toán, tính giá thành chi tiết cho từng các đối tượng công trình thi công, thời điểm nghiệm thu xuất hóa đơn,…Tập hợp ở Tài khoản đầu 6 như TK 621, 622, 627 và kết chuyển sang TK 154 lớn hơn hoặc bằng TK 632.

2. Sắp xếp chứng từ

1. Sắp xếp và đóng cuốn Khai báo thuế.
2. Sắp xếp hóa đơn đầu ra và đầu vào theo các phương pháp: Số hóa đơn tăng dần, theo vần, theo ngày tháng,…
3. Các chứng từ thu chi.
4. Hợp đồng kinh tế.
5. Các chứng từ bảo hiểm và hồ sơ lao động.
6. Các chứng từ nộp ngân sách nhà nước.
7. Chứng từ khác.
8. Hóa đơn theo tờ khai báo thuế đã nộp lần lượt theo phụ lục bán ra và mua vào trong kỳ kê khai.
9. In toàn bộ tờ khai thuế & thông báo đã nộp thuế điện tử thành công.
10. Hóa đơn đầu vào theo thứ tự của tờ khai thuế: Sắp theo thứ tự tờ khai cùng với thứ tự hóa đơn đầu vào liên đỏ theo kỳ tháng/quý.
11. Hóa đơn đầu ra theo thứ tự của Tờ khai thuế: Sắp theo thứ tự tờ khai cùng với thứ tự hóa đơn đầu ra liên xanh theo kỳ tháng/quý.
12. Xem xét các yếu tố của hóa đơn: Tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ như “thông tin doanh nghiệp; nội dung hàng hóa,…”.

3. Lên sổ sách kế toán

 • Quy trình lên sổ sách: 
 1. Hóa đơn chứng từ  
 2. Nhật ký chung 
 3. Lên Sổ cái 
 4. Cân đối phát sinh 
 5. Cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ 
 • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế.
 • Kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn: Tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp.
 • Hiểu được bản chất các nghiệp vụ phát sinh theo các hóa đơn chứng từ đầu vào.
 • Phân loại đối tượng: Đối tượng theo chi phí; Đối tượng theo doanh thu; đối tượng theo các khoản thu, các khoản chi,… Mỗi đối tượng có bộ hồ sơ đi kèm đầy đủ.
 • Nhập chứng từ vào phần mềm, định khoản nghiệp vụ đúng và đủ, kết chuyển các bút toán cuối kỳ. Để ra lãi lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Cân đối lãi lỗ, cân đối doanh thu so với chi phí, tính giá thành, cân đối lãi lỗ giá thành sản xuất,…

4.  Khóa sổ và lên Báo cáo tài chính 

 • Cần rà soát kỹ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các khoản chi phí phát sinh, kiểm tra đầy đủ hồ sơ:

1. Kiểm tra công nợ có bị hạch toán sai hoặc thiếu đối tượng.
2. Xem các yếu tố hàng tồn kho.
3. Kiểm tra chi phí có tương ứng doanh thu.
4. Xem các yếu tố về tiền mặt, tiền gửi.
5. Xem các yếu tố về các khoản vay.
6. Xem các khoản yếu tố giá thành.
7. Xem các yếu tố lao động tiền lương.
8. Kiểm tra các yếu tố bất thường khác.

 • Sau khi sổ sách hoàn thành sẽ căn cứ số liệu tổng hợp từ file mềm để  lên Báo cáo tài chính theo qui định.
 • Báo cáo tài chính đầy đủ gồm:

1. Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DN.
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN.
4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN.
5. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *