Các Quy Định Pháp Luật Về Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Hiện nay mở ra các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. Dưới đây là các văn bản pháp luật quy định về doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các văn bản luật quy định về doanh nghiệp vừa và nhỏ.

– Tên văn bản: Luật số 04/2017/QH14 – “Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

 • Ngày ban hành: 12/06/2017.
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2018.

Các văn bản luật quy định về doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nghị định hướng dẫn các quy định về doanh nghiệp vừa và nhỏ.

– Tên văn bản: Nghị định 39/2018/NĐ-CP –“Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

 • Ngày ban hành: 11/03/2018
 • Ngày có hiệu lực: 11/03/2018.

– Tên văn bản: Nghị định 34/2018/NĐ-CP – “Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

 • Ngày ban hành: 08/03/2018
 • Ngày có hiệu lực: 08/03/2018

– Tên văn bản: Nghị định 38/2018/NĐ-CP – “Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo”.

 • Ngày ban hành: 11/03/2018

+Ngày có hiệu lực: 11/03/2018

– Tên văn bản: Nghị định 39/2019/NĐ-CP – “Về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

 • Ngày ban hành: 10/05/2019.
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2019.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ được hướng dẫn tại các thông tư sau:

– Tên văn bản: 132/2018/TT-BTC – “Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

 • Ngày ban hành: 28/12/2018
 • Ngày có hiệu lực: kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019.

– Tên văn bản: Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH – “Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

 • Ngày ban hành: 26/12/2018
 • Ngày có hiệu lực: 08/02/2019.

– Tên văn bản: 05/2019/TT-BKHĐT –“Hướng dẫn phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

 • Ngày ban hành: 29/03/2019.
 • Ngày có hiệu lực: 12/05/2019.

– Tên văn bản: 04/2019/TT-BLĐTBXH – “Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”

 • Ngày ban hành: 21/01/2019.
 • Ngày có hiệu lực: 08/03/2019.

– Tên văn bản: 06/2019/TT-BKHĐT – “Hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên”.

 • Ngày ban hành: 29/03/2019.
 • Ngày có hiệu lực: 12/05/2019.

– Tên văn bản: 15/2019/TT-BTC – “Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”

 • Ngày ban hành: 18/03/2019.
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *